Voorwaarden voor Stage op HippoCampus


Geinteresseerd?  

HippoCampus is een erkend Aequor- opleidingsbedrijf in de middelbare beroepsopleidingen voor de kwalificaties die zijn overeengekomen zoals bedoeld in de Wet Educatie Beroepsonderwijs artikel 7.2.10. Bedrijfsnummer 40292 (zie ook www.aequor.nl).
HippoCampus beschikt tevens over het officiele veiligheidscertificaat paardensport.
 

Stagemogelijkheden vanaf 300 stage-uren. 

(Minimaal 3 dagen per week, stageduur minimaal 3 maanden met 3 dagen per week 2 maanden met 5 dagen per week. ).

Stagemogelijkheden zijn voor studenten uit de paardensector (paardenhouderij, paard in de zorg, paardenmanagement, Horse and Health etc ) maar ook voor studenten, die een opleiding hulpverlening volgen en geïnteresseerd zijn in Equitherapie en de opleiding tot Equitherapeut voor hun stage en/of opdracht. 

HippoCampus is een Instituut voor Equitherapie en Hippische Sportpsychologie met 7 paarden die in gecombineerde groeps-stal- huisvesting met weidegang worden gehouden. De paarden worden klassiek dressuurmatig getraind en komen tot inzet in de lessen, cursussen, Equitherapie en opleiding Equitherapie. 

Activiteiten:

 
Leermogelijkheden:

Afstudeer en stageopdrachten:
Na afspraak met de stagiaire en het opleidingsinstituut. Kunnen opdrachten uitgewerkt

Mogelijke thema’s:

HippoCampus is een kleinschalig bedrijf met wisselende activiteiten wat betekend, dat de bedrijfsvoering, maar ook eventuele stagiaires flexibel moeten zijn en op verschillende situaties moeten kunnen en willen inspelen. De bedrijfsleiding werkt zelf veel en efficiënt mee en is op de hoogte van de inspanning en tijd die verschillende werkzaamheden kosten en verwacht van hun stagiaires, dat ze met hetzelfde enthousiasme efficiënt bezig zijn. De variatie van activiteiten is boeiend, maar iemand moet ook bereid zijn om een onderdeel hiervan te vormen. 

Van stagiaires wordt dan ook verwacht, dat ze een gedeelte van hun werkzaamheden in eigenverantwoording uitvoeren en zich goed kunnen aanpassen.

Er kan veel worden geleerd, indien de stagiaires geïnteresseerd zijn en ook bereid ertoe van zich uit initiatief te  ontplooien. Er moeten wel een aantal standaard- werkzaamheden (zoals uitmesten en bijhouden spullen en accommodatie) dagelijks verricht en de verhouding van werken en leren hangt gedeeltelijk ook af hoe efficiënt deze gedaan worden. Lukt dat, dan is er ook meer tijd er over voor leuke leermomenten.

Stageopdrachten worden in overleg met het opleidingsinstituut bepaald.

Houding en motivatie
En stagiaire op het bedrijf hebben betekend veel extra inspanningen van de bedrijfsvoering. Die heeft ze graag ervoor over, indien ze van de kant van de stagiaire ook het nodige enthousiasme, flexibiliteit en bereidheid zich in te zetten en de wil om iets te leren  bespeurd. Waar gewerkt worden worden fouten gemaakt en daarom moet een stagiaire ook bereid zijn om uit eventueel gemaakte fouten te leren en ook tegen kritiek kunnen. 

 Verder wordt van de stagiaire verwacht dat ze zorgvuldig omgaat met het materiaal en de levende wezens en beschaafd met klanten en cliënten. Tijdens het werk met paarden en cliënten moet zij goed kunnen aanvoelen wat wel of niet verstorend werkt.
 
Stage-uren 
zijn de uren in die aan opdrachten gewerkt wordt, uitleg gegeven wordt, of waar – in  onderling overleg- (passend bij het afgesproken opleidingsdoel van de stageperiode)  naar lessen, therapieën en de training en opleiding van paarden gekeken wordt en deze geëvalueerd worden. 
 Extra pauzes of tijden waar de stagiaire op eigen initiatief en interesse "meeloopt” of "meekijkt” of aan (gedeeltes) van cursussen deelneemt,  vallen niet onder de stageuren. 
 Wordt een stagiaire ziek tijdens de stageperiode, dan wordt de stage in de ziekteperiode stopgezet en kan (indien mogelijk) daarna weer hervat worden. Ook andere verzuimuren tijdens een stageperiode vallen buiten de stageuren.
 
Stageovereenkomst en stage verklaring:
Voor begin van de stageperiode wordt meestal een voorbereidend gesprek gevoerd n.a. Daarvan kan ook een afspraak gemaakt worden voor een proefperiode van meestal drie dagen waarna gezamenlijk geëvalueerd wordt of het volgen van een gehele stageperiode zinvol lijkt of niet. De stagiaire tekent een stageovereenkomst  waarin ze akkoord gaat met de randvoorwaarden en de  met haar overeengekomen stageperiode.  Wordt geen verder geen contract over de stage met de opleidingsinstantie van de stagiaire gesloten, dan wordt met tekenen van de stageovereenkomst door de stagiaire een borgzom  (afhankelijk van de afgesproken duur van de stageperiode en de afgesproken werkzaamheden betaald die na afsluiting van de stageperiode en afwerking van de stageopdracht(en) weer wordt terubetaald. Breekt de stagiaire de stageperiode eenzijdig af, of werkt zij de stageopdrachten niet volgens afspraak af, dan vervalt de borgsom of gedeeltes van de borgzon .De stagiaire ontvangt na afsluiten van de gehele stageperiode een getuigschrift op schrift. Deze wordt alleen uitgereikt bij afmaken van d complete afgesproken stageperiode.

Bij inwoning (alleen per uitzondering en niet voor langdurige stageperiodes mogelijk) 
Hippocampus stelt een kamer met koud en warm water, apart toilet en douche, beddengoed en handdoeken ter beschikking . Ontbijt, koffie/te en een lunch en gebruik van de keuken in de cursusruimte. De stagiaire zorgt voor schoonhouden kamer, gaat zorgvuldig met de spullen om en levert de kamer in schone toestand (gepoetst) in aan het eind van haar stageperiode.
Als vergoeding voor de verblijfkosten intern (kamer, keukengebruik, ontbijt en lunch) kan de stagiaire kiezen tussen betaling van euro 20.-  of 3 uur werkinzet per dag. Deze werkzaamheden staan dan los van de stage- uren.
  
Verzekering:
De stagiaire is niet via het bedrijf HippoCampus verzekerd als werknemer.
De stagiaire zorgt voor een WA –verzekering  tijdens de stageperiode.
Vindt de stage binnen een opleiding plaats dan moeten afspraken gemaakt worden met de opleidingsinstelling via het desbetreffende stage contract is de stagiaire dan verzekerd tijdens haar stage.

Instellingsgegevens

 Volledige naam  :  HippoCampus
 Locatie :  Soerendonk
 Afdeling :  Instituut voor Equitherapie en Hippische Sportpsychologie
 Bezoekadres Postadres : De Bult 2 Postcode +plaats: 6027 RG Soerendonk
 Telefoon : 0495 453757 
 Website : www.hippocampus-nl.com
Contactpersoon : dr Ulrike Thiel
 Functie : Leiding
 Telefoon/toestelnummer : 0495 453757  06 51548351
 E-mail adres : hippocampus@iae.nl
Bereikbaarheid : werkuren 9 – 18.00(altijd antwoordapparaat)
 Aantal stageplaatsen plaatsen:   maximaal 3 tegelijk 

Start stage:   kan in overleg  voor minimaal 3 maanden of rond 400 uren minimaal 3 dagen per week. .

Intern mogelijk: Er zijn nu twee stagiairekamers in een apart gebouw beschikbaar. verblijfkosten kunnen via extra werkuren of contacnt worden afgerekend.

Globaal beeld van de stageactiviteiten:

Profiel stagiaire:

Wat HippoCampus graag wil: HBO denk en werkniveau, indien het niet gaat om een stage voor een andere opleidiing uit de paarden- of groene sector. Computerkennis om diverse taken aan de computer uit te kunnen voeren, affiniteit met paarden en de dagelijkse routine daaromheen,  zelfstandig werken mogelijk na aanleiding volgens afgesproken structuren, interesse en de bereidheid om te leren en literatuur en materiaal zelfstandig door te nemen en dan gezamenlijk te bespreken. Bereidheid om systematisch de taken uit te voeren en feedback te kunnen accepteren en iets ermee te doen.  Zelfstandig werken en samenwerken met anderen  almede betrouwbaarheid en  eigeninitiatief zijn gewenst.  

Sollicitatieprocedure:
Aanvraag van een  intakegesprek  via invullen van het stageformulier op de homepage van HippoCampus. www.hippocamopus-nl.com. Doornemen van de algemene voorwaarden voor stagiaires en informatie over reeds afgelopen stageperiodes en stageverslagen op de homepage, om al een idee te hebben over de mogelijkheden op HippoCampus. Tijdens het stagegesprek komen ook mogelijke thema’s voor stageopdrachten aan de orde. Wij zien graag, dat de stagiaire zich al op de hoogte heeft gebracht over de mogelijkheden en werkzaamheden, zodat gezamenlijk ook eventuele stageopdrachten en thema’s afgesproken kunnen worden. 

 

 

 

25 jaar 

HippoCampus   

Horse & Human Development

 

Dat vieren wij met een aantal nieuwe aanbiedingen en daarom is de homepage op moment in editie.

Mocht u vragen hebben, dan neem contact met ons op via het reactie formulier