Algemene Voorwaarden Equitherapie

Algemene Voorwaarden
Equitherapie en orthopedagogisch voltigeren
voor kinderen en jeugd
en volwassene op HippoCampus

Download als PDF

Een therapeutisch/pedagogisch proces met elkaar aangaan is voor beide partijen niet vrijblijvend en schept naast de persoonlijke betrokkenheid een zakelijke relatie met elkaar.
Om misverstanden te voorkomen hebben wij de algemene voorwaarden op papier gezet zodat beide partners in de overeenkomst die zij met elkaar aangaan weten waar ze aan toe zijn en alles  soepel kan verlopen.

 
Met wie u te maken heeft op HippoCampus: De kwalificaties van de Equitherapeut

Psychologie

 • Klinisch psycholoog (Titel behaald in Oostenrijk, aldaar geregistreerd bij het Ministerie van Volksgezondheid onder Nr  KPL 837)
 • Gezondheidspsycholoog (BiG registratie Nr 19911238825  alsmede, titel behaald in Oostenrijk, aldaar geregistreerd bij het Ministerie van Volksgezondheid onder Nr GPL 2397)
 • Psychotherapeutische opleidingen en oriëntatie  (OEGWG Rogeriaans, Pesso PBSP)
  NIP psycholoog

Equitherapie en hippische kwalificaties:

 • Gecertificeerd Equitherapeut SHP-E(NL)
 • Gediplomeerd voor therapeutisch paardrijden (orthopedagogisch voltigeren en rijden)(OEKTHR)
 • Opleider en supervisor SHP-E(NL)
 • Gediplomeerd instructeur voor gehandicaptenrijden (OEKTHR/FENA)
 • Sportlerares (Oostenrijkse Sportuniversiteit)
 • Rijinstructeur (FENA, Trainer B)
 • Voltiegeinstructeur  (FENA,Trainer B)
 • Commandant FPG
 • Jurylid dressuur

Ulrike Thiel is als gecertificeerd Equitherapeut SHP gerechtigd de volgende vormen van Equitherapie uit te voeren:

 • Ontwikkelingsbevordering
 • Orthopedagogische begeleiding
 • Psychosociale begeleiding
 • Revalidatie
 • Psychotherapie met het paard

Ulrike Thiel  is als gecertificeerd Equitherapeut SHP geregistreerd  bij de Nederlandse Stichting Helpen met Paarden Equitherapie (SHP-E-NL) . Dit betekend, dat zij
beschikt over de certificeringsplaquette van SHP-E(NL en over het Benelux keurmerk als gecertificeerd Equitherapeut SHP en verplicht is de ethische code van SHP-E(NL) na te leven.:

Om de titel van gecertificeerde Equitherapeut SHP-E(NL) te dragen dient de Equitherapeut:

 • In het bezit te zijn van een geldig diploma van zijn basisberoep, een geldig diploma EHBO of BHV en een geldig Hippisch diploma.
 • Eventuele verplichte bijscholing  voor basisberoep, hippisch diploma of diploma EHBO of BHV dient aantoonbaar gevolgd te zijn.
 • De opleiding Equitherapie SHP-E(NL) met een diploma te hebben afgerond of een in het buitenland vergelijkbare opleiding met een diploma te hebben afgerond en door SHP-E(NL) erkend werd.
 • Per twee jaar 42 uur bijscholing te hebben gevolgd verdeeld over:  
  24 uur therapeutische bijscholing, 12 uur hippische bijscholing, 2 uur supervisie (2 casussen) en minimaal 4 uur intervisie (4 casussen)
 • Aantoonbaar WA verzekerd te zijn.
 • Voldaan te hebben aan de jaarlijkse contributie van de SHP-E(NL)
 • Een verklaring omtrent gedrag te hebben ingeleverd
 • Aan te geven hoeveel cliënten hij gemiddeld behandeld per week  (op jaarbasis is een frequentie van minimaal 2 cliëntensessies per week of 90 sessies per jaar geëist)

Gewerkt wordt volgens de richtlijnen van SHP-E(Nl) met opgeleide therapiepaarden.
Voor meer informatie zie www.euqitherapie.org


Inschrijving, Intake:
Alvorens te kunnen beslissen, of de cliënt in aanmerking komt voor Equitherapie vindt een intake plaats. Hier wordt gezamenlijk met ouders/opdrachtgever en/of cliënt bekeken, of Equitherapie zinvol is en welke doelstellingen en werkwijze van toepassing zijn. Een intake duurt rond 1 tot 1,5 uur. Indien nodig kan daarna een proefsessie worden afgesproken.  
(intake euro 75.- proefsessie kosten van een sessie Equitherapie van 20, 40 , 60 of 90 minuten) Na de intake (en eventuele proefsessie)  worden doelstellingen voor het therapietraject afgesproken, een opdracht geformuleerd en wordt een contract aangegaan tussen cliënt (cq. opdrachtgever) en de Equitherapeut (opdrachtnemer).

Kort traject: 
Korte therapietrajecten zijn vooral op het terrein van psychotherapeutische begeleiding van volwassenen mogelijk en omvatten trajecten van minimaal 10 therapiesessies (afhankelijk van indicatie en doelstelling). Nadere bepaling  in persoonlijk overleg per individueel geval.

Langdurend traject: 
Equitherapie met orthopedagogische doelstellingen en met kinderen en jeugd houdt over het algemeen een langdurig proces in. Regelmatige sessies (meestal 1 keer per week) over een periode van (indien niet anders overeengekomen) minimaal 6 maanden per traject zijn dan van toepassing. Aan het eind (ca. drie sessie voor afloop) van het afgesproken traject wordt gezamenlijk geëvalueerd en bekeken of voortzetting van de therapie zinvol lijkt of de therapie kan worden afgerond.

Contract: 
Voor het overeengekomen behandeltraject wordt een contract aangegaan op basis van de algemene voorwaarden  tussen ouders /opdrachtgever/cliënt en de therapeut. Dit contract vormt de basis voor de verdere afwikkeling. Daarnaast verklaren de ouders/opdrachtgevers resp. cliënten akkoord te gaan met de voorwaarden voor Equitherapie op HippoCampus. Tijdens de contractperiode wordt een vaste therapiesessie met een therapiepaard (indien niet anders afgesproken) 1 keer per week gereserveerd voor de cliënt voor een periode van het afgesproken traject. Met uitzondering van de zomervakantieperiode van 4 weken gaan de reserveringen voor het gehele jaar door.

Annulering:  
Na het aangaan van een contract en een vooruit planning van het traject is vrijblijvende annulering niet meer mogelijk, omdat HippoCampus de gehele planning van therapeut en therapiepaard op dit traject afstemt. Bij korte therapietrajecten is de cliënt dan het aantal afgesproken  therapiesessies verschuldigd. Bij langdurende trajecten de afgesproken therapieën voor de volgende 2 maanden na afzegging (of het einde van het afgesproken traject, indien dit minder dan 2 maanden betreft).

Oudergesprekken: 
HippoCampus beveelt ouder/cliënt - resp. evaluatie-gesprekken (b.v. eens per 2 of 3 of 6 maanden) aan apart van de therapiesessies. Daarin worden ouders, andere behandelaars en cliënten op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de therapie en kunnen ze een terugkoppeling van de ontwikkelingen in de tehuis- en schoolsituatie of andere behandelingen  gegeven. Zo kan het therapieproces optimaal afgestemd worden op de ontwikkelingen en kunnen aan ouders handvaten worden aangereikt vanuit de therapiesituatie. Oudergesprekken kunnen apart van het traject met het kind (de cliënt)  zelf worden afgesproken en worden apart afgerekend (euro 40 per half uur of 75 per uur).Ook gezamenlijke sessies met het paard voor andere familie leden kunnen worden afgesproken als aanvulling. Rapportage op aanvraag is mogelijk. HippoCampus levert standaard rapportages zoals gebruikelijk op HippoCampus of rapportages afgestemd op de eisen van de opdrachtgever af. (kosten zie kosten-tabel)

Planning sessies en  reservering:
Het aangaan van een behandeltraject is voor beiden, de opdrachtgever/cliënt en HippoCampus, niet vrijblijvend. HippoCampus verwerkt het nieuwe behandeltraject in zijn planning met zijn ter beschikking staande capaciteiten aan paarden en tijdsreservering van de therapeut, zodat therapeut, paard en accommodatie/materiaal voor de cliënt op het afgesproken tijdstip ook goed voorbereid ter beschikking staan. HippoCampus kan daarom ook alleen een beperkt aantal behandel-trajecten gelijktijdig in opdracht nemen, die op elkaar af te stemmen zijn en op tijden, waarin trajecten gepland zijn geen externe opdrachten aannemen. Daarom moet HippoCampus erop kunnen rekenen, dat deze planning ook gerealiseerd wordt.

Reservatie en verhindering:  
Per therapiesessie  worden een  therapiepaard en de accommodatie gereserveerd. Dit houdt in, dat het paard op deze vaste therapie-eenheid voorbereid wordt en dat tijdens een therapieproces de paarden alleen in overeenstemming met de geplande therapieën voor andere taken gebruikt worden. Vaak moet ook tussen de therapie-eenheden met ze gewerkt worden, om ze op de therapie optimaal voor te bereiden. Gereserveerde afspraken kunnen daarom uiterlijk 1 week van tevoren in onderling overleg worden veranderd.  Wordt een geplande sessie (voor welke reden dan ook) minder dan een week van te voren afgezegd of geen gebruik van een reservatie gemaakt, dan is deze desondanks verschuldigd. Termijn- afspraken, veranderingen of afzeggingen kunnen alleen in onderling overleg worden gemaakt en niet  via inspreken op het antwoordapparaat, mailbox of  per e-mail eenzijdig worden doorgegeven. Overleg met en bevestiging  zijdens HippoCampus is hiervoor stipt noodzakelijk.

Kan voor welke reden dan ook geen gebruik van een reservatie gemaakt worden, dan is de therapie –sessie desondanks verschuldigd. Wordt een sessie afgezegd door HippoCampus, dan wordt een alternatief voor inhalen aangeboden, dusdanig, dat het proces niet onderbroken wordt.

De reservatie voor de sessies Equitherapie gaat in principe ook tijdens de kleine vakantieperiodes door. Tijdens de zomervakantie is een therapiepauze van 4 weken (4 sessies) voorzien. In gevallen van langdurige ziekte of verhindering kunnen in onderling overleg oplossingen gezocht en  afspraken worden gemaakt.
 
Breekt een cliënt/opdrachtgever eenzijdig het traject af voordat hij het afgesproken aantal sessies heeft geconsumeerd, dan is hij het nog geplande aantal therapie-eenheden verschuldigd. Over eerdere afronding van het proces in onderling overleg kunnen aparte afspraken worden gemaakt.

Betaling van de Equitherapie:
Basis voor de betaling van de Equitherapie is het contract met HippoCampus. De sessies, eventuele oudergesprekken of rapportages  worden dan ook direct met HippoCampus afgerekend. Voor eventuele vergoeding van de of gedeeltes van de kosten door andere instanties is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Mocht de betalende instanties bepaalde eisen aan de verrekening  of facturering stellen, dan moet HippoCampus hierover voor begin van het traject geïnformeerd zijn.

Betalingscondities : 
Betaling intake (en proefsessie) : contant tegen kwitantie
Betaling bij langdurig therapie- traject van minimaal 6 maanden : per maand vooraf
Betaling bij kortdurend traject: per 10 eenheden vooraf (per uitzondering en alleen met schriftelijke overeenkomst per sessie tijdens de sessie zelf  contant tegen kwitantie).

Wanbetaling: 
Dit is een lastig punt en wij doen het niet graag, maar vervelende ervaringen in het verleden hebben het noodzakelijk gemaakt deze mogelijkheid in petto te hebben: HippoCampus behoudt zich het recht voor in geval van niet betalen binnen 14 dagen na rekening ontvangst en betalingsverplichting  een incassobureau in te schakelen. Buitenechtelijke incassokosten zijn dan ter lasten van de in gebreke gebleven betaler.

Medische verklaring: 
Er mag geen medische contra-indicatie bestaan voor Equitherapie. HippoCampus ontvangt liefst een medische verklaring (b.v. door de huisarts) of een andere behandelaar, waaruit blijkt, dat cliënt onder de condities van Equitherapie met het paard mag werken. HippoCampus is – indien gewenst ook graag bereid deze condities met een medische deskundige te bespreken en gezamenlijk te bepalen, welke mogelijkheden wel welke niet verantwoord zijn om toe te passen. De cliënt/opdrachtgever blijft eindverantwoordelijk voor het doorgeven van contra-indicaties.

Een lijst van mogelijke contra-indicaties of en voorbeeld voor medische verklaringen en relatieve contra-indicaties zijn beschikbaar op de homepage van SHP-E(NL) www.equitherapie.org of via HippoCampus.

Kleding: 
Gemakkelijk zittende sportkleding en sportschoenen en een elastieke (trainings)broek. Hou er rekening mee, dat veel buiten geoefend wordt bij nagenoeg alle weersomstandigheden. Bij extreem slecht weer wordt in de binnen manege gewerkt,  Geen walkman, telefoon of andere voorwerpen in de zakken, geen kettingen, grote oorbellen of ringen om verwondingen te voorkomen. Piercings , die bloot staan om in contact met de vacht van het paard te kunnen komen, dienen tijdens de sessies verwijderd of afgeplakt te worden.

Veiligheid:  
Op HippoCampus wordt door een gecertificeerd therapeut met goed opgeleide therapiepaarden en onder verantwoordde randvoorwaarden gewerkt. (volgens de richtlijnen SHP-E(NL) )Nederlandse Stichting Helpen met Paarden Equitherapie). Verder beschikt HippoCampus over het veiligheidscertificaat van de Stichting Veilige Paardensport. Het werken met paarden houdt wel nog altijd een restrisico in. Opdrachtgever (en of cliënt) zijn op dit risico door HippoCampus gewezen en zijn hiermee akkoord.

Acceptatie voorwaarden 
Cliënten  en hun vertegenwoordigers worden voor het aangaan van een therapeutisch/pedagogisch  traject door HippoCampus verzocht kennis te nemen van de algemene voorwaarden en ze accepteren deze bij aangaan van een therapeutisch/pedagogisch traject.  Uitzonderingen in onderling overleg zijn alleen mogelijk indien schriftelijk bevestigt.

Klachten
Voor klachten m.b.t de uitvoering van de Equitherapie kan de Klachtenkommissie van SHP-E(Nl) worden ingeschakeld. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij HippoCampus binnen 2 weken nadat de opdrachtgever/cliënt de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten te zake verliest.

Aansprakelijkheid:
HippoCampus is slechts dan ten opzichte van de cliënt aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens HippoCampus, die in ernstige strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf van HippoCampus dient te worden betracht. De aansprakelijkheid van HippoCampus voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor HippoCampus zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen kon verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.

HippoCampus is ten opzichte van de cliënt niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de cliënt van veiligheidsvoorschriften, dan wel het geen gehoor geven aan aanwijzingen in dat kader van of namens HippoCampus.  HippoCampus is niet aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. HippoCampus is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op haar terrein en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door HippoCampus aangeboden materialen. HippoCampus is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van opzet of grove schuld van stagiaires of vrijwilligers of andere op het terrein aanwezige personen.

De klant/cliënt is jegens HippoCampus aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, zijn gezinsleden en dieren.

LET OP: de homepage van Hippocampus is op moment in editie.

Er wordt een nieuwe style gemaakt en alle data en topics worden vervangen.
Door corona is nu ook de planning een andere geworden en wij gaan alles meteen opnieuw er opzetten
Nog even geduld svp : Hippocampus biedt nu een aantal nieuwe mogelijkheden aan.
ONS STREVEN IS IN DE LAATSTE WEEK VAN JUNI KLAAR TE ZIJN.

Mocht u vragen hebben, dan neem contact met ons op via het reactie formulier


Share on Facebook

LET OP: de homepage van Hippocampus is op moment in editie.

Er wordt een nieuwe style gemaakt en alle data en topics worden vervangen.
Door corona is nu ook de planning een andere geworden en wij gaan alles meteen opnieuw er opzetten
Nog even geduld svp : Hippocampus biedt nu een aantal nieuwe mogelijkheden aan.
ONS STREVEN IS IN DE LAATSTE WEEK VAN JUNI KLAAR TE ZIJN.

Mocht u vragen hebben, dan neem contact met ons op via het reactie formulier

 

NIEUW
HippoCampus
ONLINE

 

Vindt het nieuwe Cursusprogramma hier
Voor speciale aanbiedingen en maatwerk kunt u het beste contact opnemen met HippoCampus

 

Instituut voor Equitherapie en Hippische Sportpsychologie

Leiding: Dr.Ulrike Thiel
De Bult 2, 6027 RG Soerendonk
0495-45 37 57 / 06-51548351
e-mail: hippocampus@iae.nl