Voorwaarden voor individuele begeleiding op HippoCampus

Algemene Voorwaarden
Individuele Sportpsychologische Begeleiding en  Leertrajecten

Download als PDF

Begeleiding geven en begeleiding krijgen is voor beide partijen niet vrijblijvend en schept naast de persoonlijke en betrokkenheid een zakelijke relatie met elkaar.

Om misverstanden te voorkomen hebben wij de algemene voorwaarden op papier gezet zodat beide partners in de overeenkomst die zij met elkaar aangaan weten waar ze aan toe zijn en alles soepel kan verlopen.

    Dr. Ulrike Thiel beschikt over de volgende kwalificaties:

  • Gediplomeerde sportleraar (BAFL, Oostenrijkse sportuniversiteit)
  • Trainer-B rijden (FENA-BAFL)
  • Trainer-B voltige (FENA-BAFL)
  • Instructeur voor gehandicapten rijden (DOEKTHR-FENA)
  • Commandant FPG
  • ORUN 2e fase dressuur
  • Jurylid KNHS dressuur basissport

 

Wat biedt HippoCampus :  Een doelgericht  leerproces
 

De lessen op HippoCampus zijn niet te vergelijken met lessen binnen een manegestructuur. Op HippoCampus "koopt” een leerling geen losse lessen maar een individueel leerproces en geen "vaste aantal minuten of kilometers op het paard". Een individueel leertraject beoogt een doelgericht interactief leerproces, waarbij meerdere psychomotore en leerpsychologische  aspecten aan de orde komen.

Dit betekent, dat een contract voor een vast aantal lessen wordt gesloten, waarna en evaluatie plaatsvindt. Gebruik wordt gemaakt van leren op het paard en andere psychomotore leertechnieken, die individueel afgestemd worden op de leerling (en zijn paard), zijn vaardigheden, mogelijkheden en aandachtspunten. Ulrike Thiel is zeer geïnteresseerd, om haar leerlingen te kunnen helpen tot een betere harmonie met hun paard en zet zich hier ook vol voor in. Het is wel belangrijk voor een voor beiden bevredigend leerproces en resultaat om zich van tevoren te realiseren, wat een soortgelijk traject en proces inhoudt voordat dit resultaat te bereiken valt. Goed leren paardrijden is niet gemakkelijk en gaat samen met het leren omgaan met frustraties en het leren inschatten van mogelijkheden en grenzen.

 

 

Tijdens de les zelf worden aandachtspunten zichtbaar gemaakt en een stuk psychomotore vaardigheden en bewegingspatronen bewust gemaakt, zodat ze vervolgens door de leerling verder ontwikkeld en geoefend kunnen worden. Tijdens de volgende les wordt bekeken, wat inmiddels bereikt is en daar op aangesloten, waar de leerling belandt is. Bespreken van de indrukken in de tijd tussen de lessen is daarom ook een vast bestanddeel van de lessen zelf en vindt aan het begin, tijdens het klaarmaken van het lespaard plaats. Ook de mentale voorbereiding op het echte rijgedeelte van de les is een vast bestanddeel van de les zelf en zorgt voor optimalisering van de te bereiken effecten. Soms kan het zinvol zijn, om naar afbeeldingen of video-opnames te kijken, om begrijp voor het een en ander te bevorderen.

 Onderbreken van het leerproces:

 Onderbrekingen en pauzes zijn niet bevorderlijk voor het leerproces en leiden over het algemeen tot meer lessen voor hetzelfde leereffect of kunnen soms zelfs contraproductief werken. Ook kunnen extra problemen ontstaan, indien het proces in een fase wordt af- of onderbroken, waar de nieuw te leren vaardigheden nog in een pril stadium van ontwikkeling zijn en nog niet voldoende zijn bevestigt. Dit kan tot op zich onnodige frustraties leiden. Soms zijn onderbrekingen niet te vermijden, maar dan is het belangrijk, dat deze in goed overleg in het leerproces geïntegreerd worden om het leereffect optimaal te kunnen houden.

 Inzet:

Ook eist een leertraject tussen de lessen door veel inzet van de leerling, om het leerproces die tijdens de les wordt opgestart mental en praktisch door psychomotore en lichaamsoefeningen met en zonder paard te bevestigen, zodat in de volgende les erop doorgewerkt kan worden. Vooral in de beginfase kan hij veel moeite met het bewust uitvoeren van zeer minimale vaak nieuwe bewegingspatronen en het goed doseren van hulpen hebben. Ook het herzien en optimaliseren van het oude lichaamsschema en werken aan de symmetrie kan aan het begin van het traject zeer veel moeite kosten. Dit is normaal en deze fases gaan over, maar moeten bewust worden doorlopen. Ook zijn vaak langere reistijden en natuurlijk ook de leskosten in overweging te nemen.

Daarom adviseert Ulrike Thiel geïnteresseerden voor een individueel traject van tevoren goed erover na te denken, of ze al deze investeringen door de gehele afgesproken periode vol kunnen en willen houden alvorens het contract aan te gaan. Een individueel interactief leertraject is een zeer boeiende ervaring, maar er moet een plek voor gemaakt worden in het leven van de leerling. Dit moet hij zich realiseren.

 Afronden leerproces:

Afronden van het leerproces binnen een afgesproken tijdstip is noodzakelijk. Ulrike Thiel streeft ernaar n.a.v. de intake, waarin de aandachtspunten gezamenlijk worden besproken vanuit haar deskundigheid en ervaring een zo efficiënt mogelijk leertraject samen met de leerling op te zetten, dat aangepast is aan zijn eigen behoeften, mogelijkheden en wensen. Het is voor een efficiënt leerproces wel noodzakelijk, dat de leerling het afgesproken aantal lessen (indien niet anders afgesproken minimaal 10) binnen een afgesproken tijdstip ( indien niet anders afgesproken een tijdstip van 3 maanden) consumeert. Per les wordt een afspraak (vaak ook een lespaard) het liefst op een vaste dag (een keer per week, om de week of om de drie weken) vooruit gepland. Een vaste dag brengt het voordeel met zich mee, dat het leerproces tussen lessen en oefenen beter voorspelbaar wordt.

 Lesinhoud:

 Intake en Lessen gaan in principe altijd door en duren in het totaal maximaal 60 minuten: In principe wordt op HippoCampus met alle weersomstandigheden gewerkt. De bodem in de buitenbak is dan ook altijd te berijden. Echter is binnen een traject ook een theorieles gepland (theorie, lichaamsoefeningen en videotraining), die in onderling overleg op een dag plaats kan vinden wanneer de weersomstandigheden niet ideaal zijn om te rijden. Bij het leerproces hoort ook het voorbespreken tijdens het klaarmaken van het lespaard en de nabespreking en "opdrachten" voor het werken tussen de lessen door. Soms is het verstandiger op een moment met de praktijk op het paard te stoppen, waar het momentele optimum bereikt is en dit "op te slaan" op de "bewegings CD-rom"  in plaats van door te gaan en vervolgens vermoeid te raken (vooral op concentratie en psychomotorisch vlak) .

 Helpdesk:

HippoCampus biedt een  "Helpdesk" voor tussendoor: Komt een leerling tussen de lessen een probleem tegen, waar hij ad hoc hulp nodig heeft, dan kan dat telefonisch worden doorbesproken en in de volgende les worden aangepakt

 Planning lessen  en  reservering:

Het aangaan van een individueel traject is voor beiden, de ruiter en HippoCampus, niet vrijblijvend. HippoCampus verwerkt het nieuwe individuele lestraject in zijn planning met zijn ter beschikking staande capaciteiten aan leerpaarden en tijdsreservering van de instituutsleiding, zodat ze voor de leerling op het voor zijn leerfase nodige tijdstip ook goed voorbereid ter beschikking staan. HippoCampus kan daarom ook alleen een beperkt aantal individuele trajecten gelijktijdig in opdracht nemen, die op elkaar af te stemmen zijn en in tijden, waarin trajecten gepland zijn geen externe opdrachten aannemen of cursussen plannen. Daarom moet HippoCampus erop kunnen rekenen, dat deze planning ook gerealiseerd wordt.

 Afzeggen of verplaatsen van lessen:

Gereserveerde afspraken voor het intake en de lessen zelf  zijn bindend en kunnen daarom uiterlijk 1 week van tevoren zijdens de leerling worden afgezegd of in onderling overleg worden veranderd. Wordt een geplande les (voor welke reden dan ook) minder dan een week van te voren afgezegd of geen gebruik van een reservatie gemaakt, dan is de les verschuldigd. Les- afspraken, veranderingen of afzeggingen kunnen alleen in onderling overleg worden gemaakt en niet via antwoordapparaat, mailbox of  e-mail eenzijdig worden doorgegeven.Bevestiging zijdens HippoCampus is hiervoor stipt noodzakelijk.

 Afbreken van het leer traject:

Breekt een leerling eenzijdig het traject (en het leerproces) af voordat hij het afgesproken aantal lessen heeft geconsumeerd, dan is hij het nog geplande aantal lessen verschuldigd. Voor afronden van een traject in onderling overleg kunnen aparte afspraken worden gemaakt. In geval van langdurige ernstige ziekte kunnen in onderling overleg andere regelingen worden getroffen. Moet HippoCampus een les afzeggen (wat zeer zelden voorkomt), dan wordt een vervangafspraak binnen 14 dagen aangeboden om het leerproces niet te onderbreken. Kunnen in geval van overmacht of langdurige ziekte geen verdere afspraken binnen een traject worden aangeboden en geen alternatieve in overleg worden afgesproken, dan ontvangt de leerling zijn vooruitbetaling voor niet geconsumeerde lessen terug.

 Inschrijving voor een leertraject :

Vooraf aan het leertraject  vindt een intake plaats. In de intake worden de wensen van de ruiter  op een rij gezet. Ulrike Thiel maakt een analyse van de vaardigheden en psychomotore aandachtspunten van de ruiter en kan aan de hand daarvan  een idee geven van het beoogde leerproces om het doel, dat de leerling voor ogen heeft te kunnen bereiken. Wil de leerling dit proces aangaan, dan kunnen de afspraken voor  het leertraject zelf gemaakt worden afhankelijk van de mogelijkheden en wensen van de leerling. Beslissen beiden om met een individueel leertraject verder te gaan, dan wordt een contract tussen beiden aangegaan

 Annulering:

Na het aangaan van een contract voor en  een vooruit planning van het traject (indien niet anders afgesproken voor 10 lessen) is annulering niet meer mogelijk, omdat HippoCampus vanaf dit moment in zijn verdere planning met een traject rekening houdt en andere activiteiten hierop aanpast.

Betaling:
 De kosten voor individuele begeleiding en leertrajecten moeten met begin van het traject bij een 10 lessenkaart vooraf overgemaakt of contant betaald worden voor elke les tegen kwitantie, bij losse lessen (opvrissingslessen) moet contant betaald worden tegen kwitantie.

Wanbetaling:

 Dit is een lastig punt en wij doen het niet graag, maar vervelende ervaringen in het verleden hebben het noodzakelijk gemaakt deze mogelijkheid in petto te hebben: HippoCampus behoudt zich het recht voor in geval van niet betaling door de leerling binnen 14 dagen na rekeningsontvangst een incassobureau in te schakelen. Buitenrechterlijke incassokosten zijn dan ter lasten van de in gebreke gebleven betaler.

 

 

 Veiligheids aspecten:

HippoCampus beschikt over het officiële veiligheidscertificaat voor de paardensport. De leerling werkt op HippoCampus met een opgeleide instructeur (gedipl sportinstructeur/zie kwalificaties) en opgeleide paarden onder zo veilig mogelijke omstandigheden. Echter blijft bij het paardrijden nog steeds een restrisico. Dit restrisico draagt de leerling zelf. Tijdens longelessen met voltigeachtige karakter hoeft de leerling geen helm te dragen. Dit kan bij sommige oefeningen juist gevaarlijk zijn. Tijdens longelessen zonder zadel wordt een rijbroek en gymschoenen of jodpurschoenen in plaats van rijlaarzen aanbevolen Tijdens reguliere rijlessen wordt door HippoCampus het dragen van een veiligheidshelm handschoenen en rijlaarzen stipt aanbevolen.

 Opfrissinglessen:

In onderling overleg kan na afsluiting van een of meerdere individuele leertrajecten worden afgesproken enkele losse opfrissings - lessen als vervolg te plannen. Voor deze lessen zijn dezelfde randvoorwaarden van toepassing wat betreft planning en reservatie. Lessen die minder dan 1 week van tevoren worden afgezegd zijdens de leerling zijn verschuldigd

Acceptatie randvoorwaarden

Leerlingen worden voor het aangaan van een individueel   traject door HippoCampus verzocht kennis te nemen van de algemene voorwaarden en ze accepteren deze bij aangaan van een traject.  Uitzonderingen zijn alleen mogelijk indien schriftelijk bevestigt.

Aansprakelijkheid:

HippoCampus is slechts dan ten opzichte van de klant aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens HippoCampus, die in ernstige strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf van HippoCampus dient te worden betracht.

HippoCampus is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de klant van veiligheidsvoorschriften, dan wel het geen gehoor geven aan aanwijzingen in dat kader van of namens HippoCampus.

 HippoCampus is niet aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.

HippoCampus is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op haar terrein en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door HippoCampus aangeboden materialen. HippoCampus is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van opzet of grove schuld van medewerkers en vrijwilligers.

De aansprakelijkheid van HippoCampus voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor HippoCampus zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.

De klant is jegens HippoCampus aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, zijn gezinsleden en zijn dieren. De klant dient al zijn roerende zaken, waaronder begrepen zijn paard, welke op het bedrijf van HippoCampus aanwezig is of verblijft,  zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade . Alsmede dient hij, met betrekking tot zijn paard dat op het bedrijf van HippoCampus verblijft, een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben gesloten en deze in stand te houden. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient het risico van het bezit van het paard te verzekeren, tevens wanneer het paard bij derden is gestald.

Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij HippoCampus binnen 2 weken nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten terzake verliest.

 

Copyright HippoCampus:
Alle rechten voorbehouden.Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen,of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hippocampus

LET OP: de homepage van Hippocampus is op moment in editie.

Er wordt een nieuwe style gemaakt en alle data en topics worden vervangen.
Door corona is nu ook de planning een andere geworden en wij gaan alles meteen opnieuw er opzetten
Nog even geduld svp : Hippocampus biedt nu een aantal nieuwe mogelijkheden aan.
ONS STREVEN IS IN DE LAATSTE WEEK VAN JUNI KLAAR TE ZIJN.

Mocht u vragen hebben, dan neem contact met ons op via het reactie formulier


Share on Facebook

LET OP: de homepage van Hippocampus is op moment in editie.

Er wordt een nieuwe style gemaakt en alle data en topics worden vervangen.
Door corona is nu ook de planning een andere geworden en wij gaan alles meteen opnieuw er opzetten
Nog even geduld svp : Hippocampus biedt nu een aantal nieuwe mogelijkheden aan.
ONS STREVEN IS IN DE LAATSTE WEEK VAN JUNI KLAAR TE ZIJN.

Mocht u vragen hebben, dan neem contact met ons op via het reactie formulier

 

NIEUW
HippoCampus
ONLINE

 

Vindt het nieuwe Cursusprogramma hier
Voor speciale aanbiedingen en maatwerk kunt u het beste contact opnemen met HippoCampus

 

Instituut voor Equitherapie en Hippische Sportpsychologie

Leiding: Dr.Ulrike Thiel
De Bult 2, 6027 RG Soerendonk
0495-45 37 57 / 06-51548351
e-mail: hippocampus@iae.nl