Algemene Voorwaarden Cursussen


Een cursus geven en aan een cursus deelnemen is voor beide partijen niet vrijblijvend en schept naast de persoonlijke betrokkenheid een zakelijke relatie met elkaar. Om misverstanden te voorkomen hebben wij de algemene voorwaarden op papier gezet zodat beide partners in de overeenkomst die zij met elkaar aangaan weten waar ze aan toe zijn en alles soepel kan verlopen.


De cursussen en workshops op HippoCampus zin gebaseerd op kleine groepen deelnemers. Daarom moeten wij een stipt aanmeldings- annulerings- en betalingsbeleid aanhouden.
Om de cursuskosten niet te sterk te moeten verhogen proberen wij de administratie te vergemakkelijken door een stipte aanmeldingsprocedure via aanmeldingsformulier en handhaven van de betalingen voor het opgegeven betalingstermijn door de cursisten. Bij niet tijdige betaling worden de aanmaning- en - indien nodig - verder incassoprocedures meteen overgedragen aan een extern incasso bureau, die de administratiekosten direct met de desbetreffende deelnemr verrekenen. Zo hoeven niet alle cursisten aan de administratiekosten voor niet tijdig betalen of incassoprocedures mee te betalen, maar zijn deze uitsluitend voor de cursisten die deze kosten veroorzaken.


Algemene Voorwaarden: voor Cursussen en Workshops 
(voor algemene voorwaarden opleidingen en individuele begeleiding zie aldaar)

.Betaling:               .

De kosten voor workshops en cursussen moeten vooraf overgemaakt worden zoals tijdens de aanmelding bevestigt.

Inschrijving:    

D.m.v. invullen aanmeldingsformulier met acceptatie inschrijvingsvoorwaarden wordt de aanmelding rechtsgeldig.

Annulering:    

Afmelding is alleen schriftelijk tot vier weken voor aanvang van de cursus mogelijk. Inschrijfkosten (30% van de cursuskosten) zijn dan voor de administratieve afhandeling van de afmnedling verschuldigd. Afmedlingen zijn alleen dan ook op HippoCampus belandt, indien bevestigt door HippoCampus. Ontvangt een deelnemer geen bevestiging van afmelding dient hij  persoonlijk contact op te nemen met HippoCampus. Bij latere afmelding is hij ook bij afmelding het cursusgeld verschuldigt.

Kan de deelnemer een vervanger aanleveren, die zijn plaats inneemt, dan is hij geen inschrijfkosten (bij afmelding  tot vier weken voor de cursus) of cursusgeld  (latere afmelding) verschuldigd. Bij uitval tijdens de cursus zelf kan geen restitutie worden gegeven. In gevallen van overmacht kunnen - indien mogelijk - afspraken voor inhalen op latere termijn worden gemaakt.

Wordt het minimale deelnemersaantal voor een cursus niet gehaald en kunnen er geen andere oplossingen worden gevonden, kan de aspirant deelnemer beslissen, of hij de volgende cursus of een alternatieve cursus wilt volgen of afstand wil nemen van verdere aanmelding (terugbetaling cursusgeld binnen 4 weken). Voor speciaal voor de opleiding Equitherapie en SHP-E (NL) georganiseerde bijscholingen en cursussen ( zoals de kennismakingsworkshop Equitehrapie, cursus voltige of binnen de certificering vallende bijscholingen) is annulering tot 1 week na aanmelding mogelijk. 30% van de cursuskosten zijn dan voor de administratieve afwerking van de annulering verschuldigd. Latere annuleren is niet meer mogelijk in verband met de cursusplanning en financiering in samenwerking met SHP-E(Nl).

Wanbetaling: 

Dit is een lastig punt en wij doen het niet graag, maar vervelende ervaringen in het verleden hebben het noodzakelijk gemaakt deze mogelijkheid in petto te hebben: HippoCampus behoudt zich het recht voor in geval van niet betaling door de leerling binnen 14 dagen na verstrijken van het opgegeven betalingstermijn een incassobureau in te schakelen. De eerste aanmaning wordt via dit bureau verstuurd. Administratiekosten voor het niet op tijd betalen en buitenrechterlijke incassokosten voor het geval van een incassoprocedures zijn dan ter lasten van de in gebreke gebleven betaler.


Veiligheid, Klachten en Aansprakelijkheid:   

Hiervoor worden voor HippoCampus activiteiten dezelfde voorwaarden aangehouden als voor individuele begeleiding op HIppoCampus. HippoCampus werkt met professionele veiligheidsstandaards en goed opgeleide cursuspaarden en is in bezit van het officiele Veiligheidscertificaat voor de paardensport . Echter bevat het werken met paarden altijd een restrisico. Dit draagt de cursusdeelnemer.

Aansprakelijkheid:

HippoCampus is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op haar terrein en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door HippoCampus aangeboden materialen. 
HippoCampus is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van opzet of grove schuld van medewerkers en vrijwilligers. 
HippoCampus is slechts dan ten opzichte van de klant aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens HippoCampus, die in ernstige strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf van HippoCampus dient te worden betracht. 
HippoCampus is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de klant van veiligheidsvoorschriften, dan wel het geen gehoor geven aan aanwijzingen in dat kader van of namens HippoCampus. 
HippoCampus is niet aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. 
De aansprakelijkheid van HippoCampus voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor HippoCampus zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.

De klant is jegens HippoCampus aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, zijn gezinsleden en zijn dieren. De klant dient al zijn roerende zaken, waaronder begrepen zijn paard, welke op het bedrijf van HippoCampus aanwezig is of verblijft,  zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade . Alsmede dient hij, met betrekking tot zijn paard dat op het bedrijf van HippoCampus verblijft, een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben gesloten en deze in stand te houden. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient het risico van het bezit van het paard te verzekeren, tevens wanneer het paard bij derden is gestald. 

Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij HippoCampus binnen 2 weken nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten ter zake verliest.


Aanmelding: Online aanmeldingsformulier

 

.

 

25 jaar 

HippoCampus   

Horse & Human Development

 

Dat vieren wij met een aantal nieuwe aanbiedingen en daarom is de homepage op moment in editie.

Mocht u vragen hebben, dan neem contact met ons op via het reactie formulier


Share on Facebook

25 jaar 

HippoCampus   

Horse & Human Development

dit vieren wij met een aantal nieuwe aanbiedingen
Door corona is nu ook de planning een andere geworden en wij gaan alles meteen opnieuw er opzetten
Nog even geduld svp : Hippocampus biedt nu een aantal nieuwe mogelijkheden aan.
daarom is de homepage nog even tot begin september 2021  in editie

Mocht u vragen hebben, dan neem contact met ons op via het reactie formulier

 

NIEUW
HippoCampus
ONLINE

 

Vindt het nieuwe Cursusprogramma hier
Voor speciale aanbiedingen en maatwerk kunt u het beste contact opnemen met HippoCampus

 

Instituut voor Equitherapie en Hippische Sportpsychologie

Leiding: Dr.Ulrike Thiel
De Bult 2, 6027 RG Soerendonk
0495-45 37 57 / 06-51548351
e-mail: hippocampus@iae.nl